fbpx

ABOUT US SEARCH

คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ไทย สุง อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
เล็งเห็นความสำคัญของพื้นที่ทำกิจกรรมภายในโรงเรียน
ที่เป็นแหล่งเสริมสร้างประสบการณ์และความรู้ให้กับเด็กนักเรียน
.
วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
คณะผู้บริหารและพนักงาน จึงร่วมกันสนับสนุนสถานศึกษา
ด้วยการบริจาคกระเบื้องปูพื้น THAI SOUNG
ให้กับทางโรงเรียนบ้านหัวขัวเหมือดแอ่ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
เพื่อปรับปรุงพื้นที่ทำกิจกรรมภายในโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น